O nadácii

História

Nadácia EPH bola založená 30.októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

Hodnoty

Podporu verejnoprospešných aktivít považujeme za investíciu do rozvoja inovatívnych riešení problémov, ktoré spoločnosť trápia. Ako zásadnejšie hodnoty vnímame zachovávanie tradícií, prírodných a kultúrnych pamiatok, no zároveň chceme reflektovať aj potreby a iniciatívu rozvoja regionálneho či komunitného. Svojimi aktivitami prejavujeme solidaritu voči znevýhodneným skupinám a aktívne sa snažíme riešiť ich situáciu. Činnosti Nadácie ďalej podporujú vzdelávanie, rozvoj vedy, športu či ochranu zdravia.

Vízia

Naša vízia spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov. Realita nás vyzýva k zápasom s rôznymi problémami. Chceli by sme tieto problémy pochopiť a pokúsiť sa podporiť ich systematické riešenia v spolupráci s inštitúciami, organizáciami či aktívnymi jednotlivcami, ktorí majú rovnaké či podobné ciele.

Orgány nadácie

Riadenie Nadácie EPH zabezpečuje Správna rada, jej činnosť kontroluje Dozorná rada a reprezentovaná je 

Správkyňou Nadácie.

Správna rada

Gabriel Beer – predseda

Daniel Častvaj

František Čupr

Miroslav Haško

Dozorná rada

Miroslav Bodnár – predseda

Miloš Farštiak

Robert Bundil

Správkyňa nadácie

Ivana Štefunková